معرفی دستاورد سامانه G face-1

معرفی دستاورد سامانه G face-1 توسط شرکت “جی اس اس” در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۷

تطبیق تصاویر زنده اخذ شده توسط دوربین شعب با تصاویر سامانه کارت ملی و اطلاع رسانی مشتریان خاص به افراد مسئول VIP و کنترل نامحسوس چهره مراجعین شعب با قابلیت انتقال به مرکز داده ها جهت ذخيره سازی و آناليز رفتاری.

برچسب خورده برای: