G-Face 2توضیحات

معرفی دستاورد سامانه G-Face 2
تطبیق تصویر اخذ شده توسط دوربین تجهیزات بانکی مانند ATM – کیوسک – کش لس با تصویر کارت ملی شخص و احراز هویت جهت سهولت و اطمینان از حضور مشتری در زمان اخذ خدمت