G-Face 1توضیحات

تطبیق تصاویر زنده اخذ شده توسط دوربین شعب با تصاویر سامانه کارت ملی و اطلاع رسانی مشتریان خاص به افراد مسئول VIP و کنترل نامحسوس چهره شناسی مراجعین شعب با قابلیت انتقال به مرکز داده ها جهت ذخيره سازی و آناليز رفتاری.