راهکارها و اپلیکیشن‌ها

زوم آیدی - ZoomID

زوم آیدی

زیرساخت احراز هویت عینی غیرحضوری و امضای الکترونیکی

احراز هویت غیرحضوری
صدور اعتبارنامه و مجوزدهی
مدیریت اعتبارنامه
ارائه سرویس های مورد نیاز برای مدیریت اسناد یا داده/پیام ها
ارائه سرویس های مورد نیاز برای چرخه مدیریت هویت دیجیتال
استفاده از زیرساخت کلید عمومی (ذیل مرکز ریشه مورد تایید مراجع قانونی) به منظور صدور گواهی امضای الکترونیکی برای موجودیت های مستقل اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی، تجهیزات و …


اپلیکیشن ملی پاس

اپلیکیشن ملی پاس، احراز هویت بایومتریک بر خط و گواهی امضا الکترونیکی


احراز هویت بایومتریک بر خط
گواهی امضا الکترونیکی
صدور گواهی امضای الکترونیک
مدیریت آسان و سریع اسناد و گواهی ها
قابلیت احراز هویت غیرحضوری
گواهی امضا الکترونیکی


اپلیکیشن شصت

اپلیکیشن شصت، ارائه خدمات پرداخت و کارت

شصت یک اپلیکیشن پرداخت با قابلیت های فراوانی همچون کارت به کارت، پرداخت قبوض، خرید شارژ و … می باشد. اما نقطه تمایز شصت در تضمین امنیت تراکنش ها با کمک رمز یکبار مصرف است. به واسطه گسترش شیوه های پرداخت و البته شیوع روش های سواستفاده، بانک ملی ایران طرح استفاده از رمز یکبار مصرف را به عنوان یکی از ابزارهای مفید در دستور کار قرار داد و با توجه به سهولت استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه هم اکنون سرویس رمز یکبار مصرف در هر لحظه و هر جا در اختیار می باشد.


اپلیکیشن رمزبان

اپلیکیشن رمزبان، تولید آفلاین رمزهای یک‌بار مصرف

با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا (یکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده از کارت های بانکی در تراکنش های اینترنتی می گردد، خواهشمند است چنانچه هنوز از رمز ایستا استفاده می نمایید، در اسرع وقت از طریق بانک صادر کننده کارت خود، نسبت به پویاسازی رمز دوم پویا (یکبار مصرف) اقدام بفرمایید. اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روﺷﻬﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از چالش های اﺻﻠﯽ بانک ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﭽﻮن درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. در همین راستا بانک ملی ایران ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در دستور کار قرار داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ را معرفی نمود.


اپلیکیشن ارس

اپلیکیشن ارس، تولید آفلاین رمزهای یک‌بار مصرف

اپلیکیشن ارس با تولید رمزهای یکبار مصرف گامی اساسی در جهت حفظ امنیت رمزهای کارت‌های بانکی کاربران برداشته است. در این اپلیکیشن، رمزهای اول و دوم یکبار مصرف تولید می‌شود که زمان معتبر جهت استفاده از هر رمز تنها 60 ثانیه می‌باشد. این رمز پس از اتمام زمان مورد نظر منقضی می‌شود و هر رمز تنهایکبار قابل استفاده است. با ابطال رمز قبلی، رمز جدیدی تولید شده و به کاربر نمایش داده می‌شود.


جی فیس

جی فیس، زیرساخت تطبیق تصاویر زنده اخذ شده توسط دوربین با تصاویر سامانه کارت ملی

جی فیس به وسیله ی یک دوربین، کاربری که به خدمات تایید هویت نیاز داشته باشد را می بیند و چهره اش را با تصویری که از او در بانک اطلاعاتی کارت ملی و یا اطلاعاتی که از قبل نزد بانکش وجود دارد، تطابق داده و هویتش را احراز می کند.